ALGEMENE VOORWAARDEN HET DANSKANTOOR

Behalve de algemene voorwaarden, hebben wij ook huisregels. Wij verzoeken u alstublieft deze grondig door te nemen in verband met de veiligheid en hygiëne. Wij verwachten dat u zich tevens ten alle tijden aan de huisregels houdt en deze opvolgt.

Huisregels

 • Graag alle sieraden af, voor elkaars en eigen veiligheid en beschadiging sieraden zelf. De enige oorsieraden die zijn toegestaan, zijn kleine knopjes. 
 • Eventueel kunnen waardevolle spullen zoals telefoons (gelieve uit) in bewaring worden gegeven bij de docent.
 • Gelieve de studiozaal enkel te betreden op sokken, blote voeten, of geschikt (plat) binnenschoeisel (bijvoorbeeld platte dansschoenen). Buitenschoenen zijn niet toegestaan op de dansvloer. 
 • Om dehydratie te voorkomen, stellen wij het op prijs als u uw eigen flesje water meeneemt. Andere dranken zijn niet toegestaan in de danszaal. Leerlingen/dansers worden dan ook dringend verzocht altijd een fles water bij zich te hebben aangezien de consumpties geserveerd in de entree niet voor hun bestemd zijn.
 • Tevens verzoeken wij alle dansers om hun haren vast te doen, dit in verband met hygiëne en openheid.
 • Bij afwezigheid dient u zich af te melden. Dit kan telefonisch, per email of op de website onderaan de hoofdpagina met de knop ‘afmelden’.
  Telefoonnummer: 06-21419961 // Mail: info@hetdanskantoor.nl
 • Qua kledingvoorschriften geldt er dat studs/spijkerstof/non-stretch stof/andere grove materialen niet zijn toegestaan op de dansvloer. 
 • Consumpties in de entree (thee/koffie) zijn niet bestemd om te nuttigen in de danspauzes door de dansers, deze zijn alleen bestemd voor de ouders/verzorgers/ander wachtend publiek. 
 • Er wordt ten zeerste aangeraden om voor de meisjes geen rokken aan te doen die tot onder de knieen komen in verband met de beperking van de bewegingsvrijheid en kans op struikelen. 
 • Bij het overmaken of bij automatische incasso naar de eigenaar, dient u de naam van de ingeschrevene/afnemer van de les te vermelden.
 • Gelieve niet aan de ballet barre te hangen tijdens de lessen.
 • Tevens stellen wij het zeer op prijs als de spiegels en ramen van Het Danskantoor niet worden aangeraakt in verband met hygiëne.
 • Graag de speelhoek netjes houden en opruimen na gebruik.
 • Bij het betreden van de danszaal dient de huid van de leerling/danser schoon en droog te zijn, zonder olieën, crème of andere vettige middelen op de huid. Dit in verband met de kwetsbare vloer van de danszaal.

 

Art. 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Het Danskantoor, hierna te noemen eigenaar, de genieter van services/evenementen/feestjes/projecten/etc, hierna te noemen de gebruiker, aangewezen personen door Het Danskantoor, hierna te noemen het personeel, en de afnemer van de cursus, hierna te noemen de cursist.

1.2 Cursisten en bezoekers van de dansschool, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de eigenaar dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.

1.3 De eigenaar en personeel zijn bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. De eigenaar en personeel zijn tevens bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

1.4 De eigenaar en personeel hebben het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

1.5 De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden worden aangepast. Indien de voorwaarden zijn gewijzigd, zal dit bekend worden gemaakt en ter hand worden gesteld voor kennisneming. 

 

Art. 2 Inschrijven

2.1 Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en).

2.2 Door schriftelijke inschrijving voor een bepaalde danscursus, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, en er te laat wordt opgezegd, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld zelf. Een cursus betreft het gehele lesseizoen, waarbij de maanden juli t/m augustus en schoolvakanties zijn uitgesloten van lessen. Voor de precieze data hierbij verwijzen we naar onze website, waar dit zal worden gepubliceerd.

2.3 U schrijft zich in voor een gehele cursus. Verzuimde lessen worden onder bepaalde voorwaarden gerestitueerd. In overleg met de docent of eigenaar kunnen de lessen worden ingehaald.

2.4 Inschrijving is louter mogelijk door middel van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Minderjarige kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een danscursus. Ouder(s) en of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

2.6 Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt €10,00 per persoon. Dit inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving. 

2.7 U kunt ten alle tijden instromen, het lesgeld wordt in dit geval aangepast en pro rato berekend. 

2.8 Indien via het inschrijfformulier, een minderjarig kind is ingeschreven, is louter het kind partij van de overeenkomst. 

2.9 Er kan per maand worden opgezegd. Dit dient dan voor de 20e van elke maand te geschieden, anders wordt er van uit gegaan dat u de volgende maand ook wilt lessen en bent u dus lesgeld verschuldigd. Het opzeggen is echter niet mogelijk per maand wanneer er is gekozen voor betaling van een heel seizoen. 

 

Art. 3 Cursus

3.1 De eigenaar is bevoegd, ook tijdens een cursus wijzigingen in de lestijden aan te voeren.

3.2 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent, word de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door de eigenaar te bepalen, dag of tijd.

3.4 De eigenaar mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurig ziekte etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

3.5 Een dansles gemist door ziekte of een andere reden kan worden ingehaald binnen 14 dagen, en hoeft niet dezelfde les te betreffen. Wel zal de inhaalles van dezelfde leeftijdscategorie dienen te zijn.

3.6 Bij afwezigheid van een les dient dit minimaal één uur van tevoren worden gemeld aan de eigenaar en/of personeel, telefonisch of per mail.

3.7 Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met de eigenaar worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geld niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

3.8 De eigenaar heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, privéles, activiteit van de dansschool of een wedstrijd onder de naam van de dansschool.

3.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de eigenaar van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 1500,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de eigenaar van de dansschool om verdere schade te vorderen.

3.10 Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen verzorgd. Het vakantierooster zoals eigenaar deze aanhoudt staat op de website: www.hetdanskantoor.nl

 

Art. 4 Betalingen

4.1 Alle betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn. 

4.2 Betalingen ten bate van de eigenaar in de dansschool zelf kunnen uitsluitend per pin ter plaatse worden voldaan, per automatische incasso of tot 10 euro cash. Betalingen in het algemeen kunnen worden voldaan ter plaatse per pin, via automatische incasso of via het overmaken naar onze bankrekening. Het bankrekeningnummer van Het Danskantoor is: NL53 INGB 0006 0849 43 t.n.v. Het Danskantoor.

4.3 Inschrijfkosten bij het inschrijven van een nieuw lid dienen ter plaatse te worden voldaan.

4.4 Bij verzuim van uw betaling kan de eigenaar toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet tijdige betaling van uw lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.

4.5 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de cursist-ouder(s)/verzorgers(s).

4.6 Als u ervoor kiest om maandelijks te betalen, dan dient dit bedrag vóór de eerste van de maand betaald te zijn. Als u ervoor kiest om het tarief van het gehele seizoen te betalen, dient dit te geschieden vóór de start van het seizoen. 

4.7 Bij een betalingsachterstand van meer dan 10 dagen, behouden wij ons het recht voor toegang te ontzeggen tot de lessen totdat nakoming van de achterstand weer voldaan is.

4.8 De eigenaar accepteert de Rotterdampas en hiermee is het mogelijk om 50% korting te krijgen op één maand, de korting is niet van toepassing op een seizoensbetaling en bij de aankoop van een strippenkaart.

4.9 De eigenaar accepteert en werkt samen met het Jeugdcultuurfonds. Bij een succesvolle aanvraag zal er ook geen betaling van de lessen hoeven plaats te vinden. 

4.10 Alle tarieven worden bepaald door de eigenaar. Hieronder een tabel met de geldende tarieven. 

Betalen per maand 

45 minuten  //  Jonger dan 21 jaar  //  €22,- per maand

60 minuten  //  Jonger dan 21 jaar  //  €24,- per maand

60 minuten  //  21 jaar en ouder  //  €26,- per maand

60 minuten  //  50+ les (dinsdag)  //  €20,- per maand

60 minuten  //  TopKlas  //  €15,- per maand

Betalen per seizoen (10% korting)

45 minuten  //  Jonger dan 21 jaar  //  €217,80 per seizoen

60 minuten  //  Jonger dan 21 jaar  //  €237,60 per seizoen

60 minuten  //  21 jaar en ouder  //  €257,40 per seizoen

60 minuten  //  50+ les (dinsdag)  //  €198,- per seizoen

60 minuten  //  TopKlas  //  €148,50 per seizoen

Gezinskorting

2 lessen per week  //  10% korting op de tweede les

3 lessen per week  //  15% korting op de derde les

4 lessen per week  //  20% korting op de vierde les


Strippenkaart

6 lessen/strippen  //  €42,-  //  10 weken geldig  //  gezinsverbonden

4.11 Tevens is een strippenkaart, welke is aangeschaft bij Het Danskantoor, een geldig betaalmiddel voor de lessen.

 

Art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen en overige roerende en onroerende zaken van de dansschool door toedoen van een bezoeker/danser/leerling zullen ten alle tijden verhaald worden. Hetzelfde geldt tevens voor diefstal. 

5.2 Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aan te spreken voor de gehele schade.

5.3 Bezoek aan de eigenaar is geheel op eigen risico. De eigenaar is dan ook niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker/danser/leerling op of om het terrein van of in de dansschool of tijdens overige activiteiten geleid door de eigenaar. 

5.4. De eigenaar en personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van roerende/onroerende zaken bij deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de danszaal en het verblijf in en rondom de locatie waar de lessen worden gegeven of waar de activiteiten van de eigenaar plaatsvinden, deze zijn geheel op eigen risico. Hier valt ook het gebruik van de garderobe onder.

5.4 Indien u gezondheidsproblemen heeft , zowel fysiek, mentaal als allergieën, dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een danscursus/activiteit van de dansschool verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden tevens voortijdig te worden gemeld aan de eigenaar en de eigenaar en personeel zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van deze gezondsheidsproblemen welke zich voordoen bij deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de danszaal en het verblijf in en rondom de locatie waar de lessen worden gegeven of waar de activiteiten van de eigenaar plaatsvinden.

5.5 De eigenaar kan niet garanderen dat bij aanvang van een nieuw dansseizoen u of uw kind op dezelfde dag tijd en les heeft. 

5.6 Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de danszaal en het verblijf in en rondom de locatie waar de lessen worden gegeven of de activiteiten van de eigenaar plaatsvinden, zijn geheel op eigen risico. 

5.7 Bij wijziging van contact- en/of betaalgegevens van de genieter, is deze zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan de eigenaar. 

5.8 De eigenaar en/of personeel is niet verantwoordelijk voor de aan- of afwezigheid van uw kind. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en dit geldt tevens voor het brengen en/of afhalen en overig toezicht houden. 

 

Art. 6 Consumpties, rookbeleid, proeflessen & danszaal

6.1 In de dansschool en in de danszaal geldt een algeheel rookverbod.

6.2 Het is niet toegestaan in de danszaal zelf meegebrachte drankjes en/of etenswaren te nuttigen anders dan een flesje water. Deze goederen zullen zonder overleg in beslag worden genomen.

6.3 Het is verboden in de dansschool of op het terrein verdovende middelen te verhandelen of te gebruiken.

6.4 Het is verboden wapens mee te nemen.

6.5 Consumpties welke in onze entree beschikbaar zijn, zijn niet bestemd voor de dansers/leerlingen, louter voor de ouders en andere wachtenden tijdens de lessen.

6.6 Aan personen onder de 18 jaar zullen geen alcoholische dranken worden verkocht of aangeboden.

6.7 De eigenaar en haar medewerkers zijn ten alle tijden gerechtigd om te vragen naar een geldig legitimatiebewijs.

6.8 Kauwgom is niet toegestaan in de dansschool en danszaal. 

6.9 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool en in de danszaal is uitsluitend toegestaan met toestemming van de eigenaar. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

6.10 De eigenaar is gerechtigd om foto en andere opnamen te (laten) maken en te gebruiken van activiteiten/leerlingen/dansers/docenten van de dansschool, behoudens als u anders heeft aangegeven bij het inschrijfformulier. 

6.11 Het personeel heeft ten alle tijden het laatste woord wat betreft gedragsregels en overige etiquette geldend in de danszaal en in de dansschool

6.12 Het deelnemen aan een proefles biedt nog geen garantie voor een plek in de desbetreffende les/cursus. 

 

Art. 7 Kinderfeestjes, projecten & evenementen

7.1 De door eigenaar opgestelde factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan, anders wordt er 5% per dag extra in rekening gebracht. 

7.2 De opzegtermijn voor kinderfeestjes, projecten en/of evenementen is minstens 7 dagen voordat het kinderfeestje/project zal plaatsvinden, met uitzondering van feestdagen, anders zullen de kosten van de (reeds) opgestelde factuur alsnog in rekening worden gebracht. 

7.3 Bij kinderfeestjes dient tevens minstens 7 dagen van tevoren het aantal kinderen worden aangegeven welke willen deelnemen aan het kinderfeestje, anders zal het maximum aantal kinderen in rekening worden gebracht (15 kinderen). 

7.4 Voor alle kinderfeestjes, projecten en evenementen georganiseerd door de eigenaar, zijn deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing. 

7.5 Voor elk kinderfeestje/project/evenement, zal door de eigenaar eenmalige administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de administratiekosten is afhankelijk van het gehele bedrag van de factuur:

Bedrag administratiekosten

Bedrag factuur 

35 euro  //  300 tot 600 euro

45 euro  //  601 euro en daarboven

 

Art. 8 Klachten

8.1 Klachten dienen uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Dit kan naar het emailadres van de eigenaar. 

8.2 De eigenaar maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.